Soft Skill Development & Value Adding Program-विद्यार्थ्यांना उच्च ध्येयाबाबत जागृत करणारा, अभ्यासाबाबत प्रेरणा व टाईममॅनेजमेंट शिकवणारा, समुपदेशन करणारा कार्यक्रम प्रस्तुत करणे.

Event Description